Skolēnu pašpārvalde ir demokrātiska un brīvprātīga izglītojamo vēlēta institūcija.

Pašpārvaldes mērķis ir pilnveidot skolas mācību un sabiedrisko dzīvi, balstoties uz skolēnu, pedagogu un administrācijas vajadzībām un saskaņojot tās.

Skolēnu pašpārvalde:

·         sadarbojas ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolas darbiniekiem un Skolas padomi;

·         izzina skolēnu intereses, vajadzības un viedokļus, pārstāv tos sarunās ar administrāciju un pedagogiem;

·         piedalās skolas vides veidošanā un uzlabošanā;

·         īsteno sabiedriskās dzīves un sporta aktivitātes;

·         iegūst neformālās mācīšanās pieredzi;

·         sadarbojas ar citu skolu pašpārvaldēm.

Par skolēnu pašpārvaldes locekļiem var kļūt:

·         4.- 9.klases skolēni, kuri izvirzīti no savas klases skolēniem;

·         skolēni, kuri paši izsaka vēlēšanos darboties skolēnu pašpārvaldē.

Mācību gada sākumā skolēnu pašpārvaldes sēdē aizklātā balsošanā ievēl pašpārvaldes prezidentu, prezidenta vietnieku un sekretāru.

Bikstu_pamatskolas_Skolenu_pasparvaldes_nolikums.pdf